Tupý svar pod kalkulačkou axiálního a příčného zatížení

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`σ_[but t]=P/[L×D]`
`T_[but t]=V/[L×D]`
`σ_[avg]=σ_[but t]/2`
`T_[max]=√σ_[avg]^2+T_[but t]^2`
`σ=σ_[avg]+T_[max]`

P = Tahová síla
L = Délka svaru
D = Hloubka svaru v hrdle
σbutt = normální napětí ve svaru
V = smyková síla
Tbutt = Smykové napětí ve svaru
σavg = Průměrné napětí ve svaru
Tmax = Maximální smykové napětí
σ = hlavní napětí

Vstup:

Délka sváru (L):
Cm
Hloubka svaru hrdla (D):
Cm
Tahová síla (P):
N
Smyková síla (V):
N

Výsledek:

Normální napětí ve svaru:
106 N / m2
Smykové napětí ve svaru:
106 N / m2
Průměrné napětí ve svařování:
106 N / m2
Maximální smykové napětí:
106 N / m2
Hlavní stres:
106 N / m2

Tupý svar pod kalkulačkou axiálního a příčného zatížení

Svařovací technika používaná ke spojení dvou trubek, ve kterých jsou hranaté a připravené konce spojeny dohromady při přípravě na svařování. Výsledný obvodový svar má relativně dobré pevnostní charakteristiky, ale má omezení tam, kde má být trubka plasticky deformována nebo ohýbána, jako k tomu dochází u stočeného potrubí.

Tento kalkulátor se používá k výpočtu výsledných napětí působících ve svaru.

Tupé svary provedené na stočeném hadicovém řetězci by měly být pečlivě zkontrolovány pomocí metod tvrdosti a rentgenového testování a jejich umístění podrobně popsáno v záznamu řetězce. Předpokládaná únavová životnost v oblasti tupého svaru musí být také snížena, aby se kompenzovala slabost svaru.

Napětí je mírou průměrného množství síly vynaložené na jednotku plochy. Je to míra intenzity celkových vnitřních sil působících uvnitř tělesa přes imaginární vnitřní povrchy jako reakce na vnější působící síly a síly tělesa.

Smykové napětí je stav napětí, kdy je napětí rovnoběžné nebo tečné k povrchu materiálu, na rozdíl od normálového napětí, když je napětí kolmé k povrchu.

Velikost složky normálového napětí jakéhokoli vektoru napětí působícího na libovolnou rovinu s normálovým vektorem v daném bodě z hlediska složky tenzoru napětí je bodovým součinem vektoru napětí a normálového vektoru.< /p>

Vyhledávací kalkulačka
 
x